24.08.2012

Sylex presents trunk systems with Duralino fanout®.

viac >>

Newsletter

Subscribe to our newsletter.

SYLEX s.r.o.

Mlynské luhy 31
821 05 Bratislava
Slovak Republic

GPS coordinates:
480 9‘ 24“ N, 170 10‘ 53“ E

Phone: +421-2 4820 1811 
FAX: +421-2 4820 1819 
E-mail: sales(at)sylex.sk

28.10.2011

Licenčné práva na nový špičkový know – how zakúpené!

Realizácia projektu “Výrobková inovácia v Sylex, s.r.o. nákupom špičkového know-how” bola ukončený ku dňu 29.2.2012.

Dňa 6.7.2011 začala spoločnosť Sylex, s.r.o. s realizáciou projektu vďaka ktorému získala duševné vlastníctvo vo forme licenčných práv na používanie výrobnotechnického know-how ako výsledku najnovších výskumných a vývojových aktivít v oblasti optických vlákien (konkrétne ide o oblasť optovláknových snímačov a ich upevňovania na rôzne povrchy).

Projekt s názvom ,,Výrobková inovácia v Sylex, s.r.o. nákupom špičkového know-how”, ktorého predmetom je práve získanie týchto licenčných práv  a ich zakomponovanie do výrobného procesu, bol spoločnosti schválený v rámci výzvy vyhlásenej Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, spadajúcej pod Operačný program Bratislavský kraj (Prioritná os Vedomostná ekonomika, Opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery, Skupina aktivít 2.1.4 Získavanie a ochrana duševného vlastníctva, zavádzanie systémov riadenia kvality).

Cieľom projektu  je  prostredníctvom aktivity Odkúpenie licenčných práv dosiahnuť:

·         Výrazné posilnenie dlhodobej konkurencieschopnosti spoločnosti Sylex, s.r.o. na svetových trhoch získaním unikátneho know-how

·         Dosiahnutie komplexnosti a inovatívnosti výrobného procesu vďaka získaniu nového know-how vo forme licencie

·         Rast tržieb a rast pridanej hodnoty predajom inovovaných výrobkov a postupov

·         Rozšírenie klientského portfólia vďaka komplexnosti výrobného procesu

·         Zväčšovanie podielu výskumných aktivít spoločnosti a teda pokračovanie v zavádzaní inovácií do priemyselnej výroby

Ukončenie realizácie projektu je naplánované k 05.02.2012 a výška nenávratného finančného príspevku, poskytnutého spoločnosti zo zdrojov Európskej únie (Európsky fond regionálneho rozvoja) predstavuje sumu 99 996,00 EUR (celkové oprávnené výdavky projektu sú 260 000,00 EUR).