Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Vážení obchodní partneri a priatelia,

My v Sylex s.r.o. veríme, že našim najcennejším aktívom sú naši zamestnanci, ktorí spolu s ostatnými zainteresovanými stranami a tretími osobami majú právo na prácu v bezpečnom prostredí. Vedenie spoločnosti považuje zaistenie BOZP svojich zamestnancov, návštevníkov, dodávateľov a verejnosti za prioritnú podmienku vykonávania svojej podnikateľskej činnosti.

Politika BOZP predstavuje záväzok spoločnosti, stanovuje ciele na zlepšovanie pracovných podmienok, bezpečnosti aochrany zdravia pri práci. Politika BOZP je kľúčovým prvkom systému riadenia, pretože udáva základnú orientáciu, požadovaný smer vývoja BOZP, prezentuje podnikovú filozofiu kultúry práce a celkový prístup vedenia zamestnancov. 

Vedenie spoločnosti si vmci politiky BOZP dáva za cieľ:
  • Zvyšovať a trvalo zdokonaľovať úroveň riadenia systému BOZP s cieľom obmedzovať potencionálne ohrozenia zdravia vplyvom technologických procesov, technických zariadení, činností ľudí a pracovného prostredia.
  • Zabezpečovať pravidelnú odbornú prípravu, kvalifikáciu, školenia zamestnancov a rozvíjať ich povedomie o zásadách BOZP ako aj podporovať aktívnu účasť zamestnancov na používaní správnych abezpečných postupov pri práci.
  • V záujme prevencie nehôd, pracovných úrazov, chorôb z povolania alebo poškodenia zdravia dodržiavať platné pravidlá a zákonné predpisy ako aj presadzovať ich dodržiavanie u zamestnancov.
  • Plniť úlohy v starostlivosti o BOZP, ktoré sú súčasťou plnenia všetkých úloh vedúcich zamestnancov. V rámci kompetencií vytvárať potrebné technické, organizačné, finančné a personálne predpoklady pre bezpečné pracovné prostredie, v prípade potreby ich priebežne prispôsobovať a uvádzať do života koncepciu bezpečnosti.
  • . . .

Pozrite si úplnú Politiku tu.