Podmienky používania

Pokiaľ nie je uvedené inak, spoločnosť SYLEX s.r.o. je duševným vlastníkom celého obsahu, uvedeného na stránkach www.sylex.sk. Všetky práva duševného vlastníctva sú vyhradené. Je povolené prezerať a/alebo tlačiť stránky z https://www.sylex.sk na súkromné účely, to však podlieha obmedzeniam ustanoveným týmito podmienkami používania.

Je zakázané:

  • opätovne publikovať obsah stránok https://www.sylex.sk
  • predávať, prenajímať alebo poskytovať sublicencie na obsah stránok https://www.sylex.sk
  • reprodukovať, duplikovať alebo kopírovať obsah stránok https://www.sylex.sk
  • ďalej šíriť obsah stránok https://www.sylex.sk
  • vytvárať orámovania stránok https://www.sylex.sk alebo používať iné postupy, ktoré akýmkoľvek spôsobom zmenia vizuálnu prezentáciu alebo samotný vzhľad stránok https://www.sylex.sk

bez vopred udeleného písomného povolenia od štatutárneho zástupcu spoločnosti Sylex alebo ním poverenej osoby.