Udržateľnosť


NAŠE VYHLÁSENIE O UDRŽATEĽNOSTI


V súlade s našou ambíciou plne integrovať udržateľnosť, ktorá spadá pod širší pojem ESG (Environmentálne, Sociálne, Riadenie) do našej firemnej DNA, sa Sylex rozhodol neustále akcelerovať svoje úsilie o udržateľnosť na troch úrovniach: planéta, ľudia a obchodné praktiky.

­

Sylex presadzuje postupy šetrné k životnému prostrediu a snaží sa viesť podnikanie udržateľným spôsobom. Prijíma spoločnú zodpovednosť za ochranu našej planéty. Zatiaľ čo naše zariadenia a prevádzka majú relatívne miernu environmentálnu stopu, neustále zlepšujeme postup ochrany životného prostredia, recyklácie a znižovania odpadu.

Environmentálna politika / ISO 9001, 14001

­

­

Cieľom spoločnosti Sylex je investovať do udržateľnej zamestnateľnosti povzbudzovaním ľudí, aby sa učili a rozvíjali a tým, že ich udržiavame zdravých – fyzicky aj duševne. Naším cieľom je vytvoriť inkluzívne pracovisko, ktoré zahŕňa rozmanitosť.

BOZP politika / Osvedčenie o spôsobilosťi vykonávať výskum a vývoj 

­

­

Sylex sa venuje podnikaniu etickým a zodpovedným spôsobom. Naše postupy predstavujú záväzok dodržiavať najvyššie štandardy podnikovej zodpovednosti a etiky. Naše zásady, postupy a hodnoty podporujú transparentnosť, udržateľnosť a súlad s právnymi predpismi. Pokračovanie vo vývoji a implementácii osvedčených postupov v rámci štruktúry riadenia spoločnosti je vytvorenie prostredia, ktoré zvyšuje prevádzkovú efektivitu a podporuje produktívny dlhodobý rast.

Kódex správania / Etický kódex
PRÍSPEVOK K CIEĽOM TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA


Agenda OSN 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj je globálny plán na zlepšenie nášho sveta pre ľudí, planétu a prosperitu. Stanovuje, kam musíme spoločne ísť a ako sa tam dostať. Sylex používa ciele trvalo udržateľného rozvoja (SDGs) definované v Agende OSN ako smernicu na formovanie svojho prístupu a zvyšovanie svojho príspevku v oblastiach, ktoré sú pre spoločnosť najdôležitejšie a kde môžeme dosiahnuť najväčší vplyv. Uvádzame, ktoré naše štyri oblasti prispievajú k cieľom udržateľného rozvoja. Cieľ dôstojnej práce a hospodárskeho rastu (SDG 8), priemysel, inovácie a infraštruktúra (SDG 9), zodpovedná výroba a spotreba (SDG 12), opatrenia v oblasti klimatických zmien (SDG 13).

­­

Poskytujeme rovnaké príležitosti všetkým existujúcim a potenciálnym zamestnancom a rozmanitosť našich zamestnancov vnímame ako dôležitú výhodu. Našim dlhodobým štandardom je dodržiavanie ľudských práv a medzinárodných pracovných noriem. Fyzickú a duševnú pohodu našich zamestnancov podporujeme športovo-kultúrne orientovanými teambuildingami (rafting, cyklistika, návšteva historických pamiatok), možnosťou parkovania bicyklov, zdravým menu vo firemnej jedálni. Pokračujeme tiež v partnerstve s univerzitami, aby sme dali študentom šancu rozvíjať svoje zručnosti v tomto odvetví.

­

Kvalita je najvyššou prioritou a sme odhodlaní neustále zlepšovať naše štandardy v celom rozsahu všetkých našich operácií – od nášho dodávateľského reťazca cez výrobné procesy až po ponuku zákazníkom. Konzistentné poskytovanie vysoko kvalitných a spoľahlivých produktov našim zákazníkom je jednou z našich základných hodnôt. Pomáha zabezpečiť vysokú spokojnosť zákazníkov, ako aj dlhodobú prosperitu spoločnosti. Kvalita je súčasťou našej zavedenej kultúry a dosahuje sa nekompromisným záväzkom k priemyselným štandardom a neustálym zameraním sa na zlepšovanie našich produktov, aby spĺňali požiadavky zákazníkov. V tomto kontexte sa naše úsilie o zabezpečenie kvality produktu prejavuje najmä prostredníctvom: Efektívnosti v dizajne produktov a výbere materiálov. Racionalizácia produktov / komponentov. Optimalizácia portfólia komponentov. Zlepšenie spracovateľnosti. Neustále investície do výskumu a vývoja.

­

­­Máme v úmysle chrániť a zachovávať životné prostredie a poskytovať bezpečné a zdravé pracovisko pre všetkých zamestnancov. Zaviazali sme sa k neustálemu zlepšovaniu ochrany životného prostredia, zdravia a bezpečnosti, ako aj dodržiavaniu predpisov so všetkými platnými zákonmi, nariadeniami, povoleniami a inými požiadavkami sociálnej zodpovednosti, ktoré plníme. Uvedomujeme si vplyv našich obchodných aktivít na životné prostredie, ekosystém a komunity, v ktorých pracujú a v ktorých žijú naši zamestnanci.

Naším záväzkom je starať sa o životné prostredie, čo sa odráža aj v našej spoločnosti.

  • Vybudované nové rozvody kúrenia a chladenia s menšou spotrebou energie pre naše budovy.
  • Zníženie spotreby papiera prostredníctvom rôznych systémov na ukladanie a správu elektronických dokumentov.
  • Zníženie plytvania papierom prostredníctvom predvoleného nastavenia obojstrannej tlače.
  • Zníženie spotreby energie pomocou režimu spánku tlačiarní.
  • Zníženie množstva odpadu v kanceláriách minimalizovaním používania polystyrénových pohárov.

­

­­­V rámci tohto piliera udržateľnosti sa zameriavame na spotrebu energie a pitnej vody, odpad a obaly. Sledujeme našu spotrebu energie a vody, snažíme sa recyklovať a znižovať odpad v čo najlepšom rozsahu. Skúmame aj ekologickejšie obaly vrátane kartónových paliet a papierových baliacich pások a plánujeme výstavbu studne na polievanie zelene v našich priestoroch

­
STRATÉGIA TRVALEJ UDRŽATEĽNOSTI


Je neoddeliteľnou súčasťou našej firemnej stratégie, ktorá umožňuje dosiahnuť lepšie výsledky. Integrácia stratégie udržateľnosti do našej firemnej stratégie bolo pre nás logickou voľbou a sme presvedčení, že udržateľné podnikanie je dobré podnikanie. Máme obrovskú príležitosť do budúcnosti byť pozitívnou silou pre zlepšenie našej krajiny a zabezpečiť, aby bola lepším miestom.
­
Okrem trvalej udržateľnosti, ktorú sme si vzali za svoju, dokazujeme náš pozitívny etický, environmentálny a ekonomický vplyv aj naším vyhlásením o Firemnej a Sociálnej Zodpovednosti (CSR).