Monitorovacie systémy

Snímacie systémy založené na technológii FBG majú v porovnaní s konvenčnými elektrickými senzormi mnohé výhody.

Optické senzory využívajú ako nosič signálu svetlo, a nie elektrický prúd ako bežné senzory, vďaka čomu sú odolné voči rušeniu elektrostatickými, elektromagnetickými a rádiovými zdrojmi. Senzor môže byť vystavený extrémnym teplotám a pracovať v náročných podmienkach.

Popis

SYSTÉMOVÉ RIEŠENIA

PRODUKTY

Monitorovacie systémy využívajúce optické senzory sú kritickými komponentmi v rôznych priemyselných odvetviach, ktoré poskytujú presný a efektívny zber údajov v reálnom čase pre širokú škálu aplikácií. Znalosť zložitosti týchto systémov zahŕňa pochopenie ich základných komponentov, princípov fungovania a rôznych aplikácií.

Komponenty optických monitorovacích systémov:
 1. Optické káble: Tieto káble prenášajú svetelné signály a sú základom monitorovacieho systému. Sú vyrobené zo sklenených alebo plastových vlákien, ktoré prenášajú svetlo na veľké vzdialenosti bez výraznej straty sily signálu.

 2. Optické vysielače: Tieto zariadenia generujú svetelné signály, ktoré sa šíria cez optické káble. Môžu to byť LED diódy (Light Emitting Diodes) alebo laserové diódy, ktoré vyžarujú svetlo s určitou vlnovou dĺžkou.

 3. Optické prijímače: Tieto zariadenia umiestnené na konci optických káblov detekujú svetelné signály a konvertujú ich späť na elektrické signály na spracovanie.

 4. Jednotky na spracovanie signálu: Tieto jednotky interpretujú elektrické signály prijaté z optických prijímačov. Môžu vykonávať rôzne úlohy, ako je zosilňovanie, filtrovanie a digitalizácia signálov.

 5. Softvér na analýzu údajov: Tento softvér analyzuje spracované údaje, identifikuje vzory, trendy a anomálie a poskytuje koncovým používateľom užitočné informácie.

Zásady prevádzky:
 1. Optická interferencia: Senzory s optickými vláknami sa spoliehajú na princíp optickej interferencie, pri ktorej zmeny v prostredí menia vlastnosti svetla prechádzajúceho vláknom. Tieto zmeny môžu zahŕňať zmeny teploty, tlaku, napätia alebo prítomnosť špecifických chemických látok.
 2. Techniky modulácie: Na zakódovanie informácií o meraných parametroch do svetelného signálu prenášaného vláknom sa používajú rôzne modulačné techniky, ako napríklad modulácia intenzity, fázová modulácia alebo frekvenčná modulácia.
 3. Výsluchové metódy: Na získanie údajov zo senzora z vráteného svetelného signálu sa používajú rôzne metódy dotazovania vrátane reflektometrie v časovej oblasti (TDR), reflektometrie vo frekvenčnej oblasti (FDR) a interferometrických techník.
 4. Multiplexovanie: Na monitorovanie viacerých parametrov súčasne alebo na veľké vzdialenosti sa používajú techniky multiplexovania, ako je multiplexovanie s delením vlnovej dĺžky (WDM) alebo multiplexovanie s delením času (TDM).
Aplikácie:
 1. Monitorovanie stavu konštrukcie (SHM): Senzory s optickými vláknami sa používajú na monitorovanie štrukturálnej integrity budov, mostov, priehrad a potrubí meraním parametrov, ako je deformácia, teplota a vibrácie.
 2. Ropný a plynárenský priemysel: V ropnom a plynárenskom priemysle sa optické snímače používajú na distribuované snímanie teploty (DTS) pozdĺž potrubí, zisťovanie únikov, monitorovanie stavu vrtu a meranie vlastností kvapalín.
 3. Letectvo a obrana: Senzory s optickými vláknami zohrávajú kľúčovú úlohu v leteckom a kozmickom priemysle pri monitorovaní konštrukcií lietadiel, výkonu motorov a systémov riadenia letu. Používajú sa aj v obranných aplikáciách na zabezpečenie perimetra, sledovanie bojiska a systémy navádzania rakiet.
 4. Lekárske monitorovanie: Optické senzory sa využívajú v lekárskych aplikáciách na minimálne invazívnu diagnostiku, monitorovanie životných funkcií a sledovanie podávania liekov v tele.
 5. Monitorovanie životného prostredia: Tieto senzory pomáhajú pri monitorovaní životného prostredia meraním parametrov, ako je kvalita vody, vlhkosť pôdy a úroveň znečistenia ovzdušia.
Výhody:
 1. Vysoká citlivosť: Senzory s optickými vláknami majú vysokú citlivosť, ktorá umožňuje detekciu nepatrných zmien sledovaných parametrov.
 2. Elektromagnetická odolnosť: Sú odolné voči elektromagnetickému rušeniu, takže sú vhodné na použitie v prostredí s vysokým elektromagnetickým šumom.
 3. Monitorovanie na diaľku: Optické káble dokážu prenášať signál na veľké vzdialenosti bez výraznej degradácie signálu, čo umožňuje diaľkové monitorovanie v náročných prostrediach.
 4. Kompaktná veľkosť a flexibilita: Senzory s optickými vláknami sú kompaktné, ľahké a flexibilné, takže sú vhodné na inštaláciu v stiesnených priestoroch a v náročných prevádzkových podmienkach.
 5. Možnosť multiplexovania: Schopnosť multiplexovať viacero senzorov cez jeden optický kábel znižuje náklady na inštaláciu a zložitosť a zároveň zvyšuje množstvo údajov, ktoré možno zbierať.
Výzvy:
 1. Náklady: Inštalácia a údržba optických monitorovacích systémov môže byť nákladná, najmä kvôli nákladom na komponenty a špecializované odborné znalosti potrebné na ich nasadenie.
 2. Krehkosť: Optické káble sú krehké a náchylné na poškodenie v dôsledku ohýbania, drvenia alebo faktorov prostredia, ako sú extrémne teploty alebo vlhkosť.
 3. Komplexnosť: Navrhovanie a implementácia optických monitorovacích systémov si vyžaduje hlboké pochopenie optickej fyziky, spracovania signálov a techník analýzy údajov, čo môže byť pre neskúsených používateľov náročné.
 4. Kalibrácia a údržba: Pravidelná kalibrácia a údržba sú nevyhnutné na zabezpečenie presnosti a spoľahlivosti optických snímačov, čo zvyšuje prevádzkové náklady.
 5. Interpretácia údajov: Interpretácia obrovského množstva údajov generovaných optickými snímačmi a rozlišovanie medzi normálnymi odchýlkami a potenciálnymi hrozbami alebo anomáliami môže byť zložitá a časovo náročná.

Záverom možno konštatovať, že optické monitorovacie systémy ponúkajú jedinečné možnosti zberu údajov v reálnom čase s vysokou presnosťou v širokom spektre aplikácií. Ich nasadenie si však vyžaduje dôkladné zváženie špecifických požiadaviek, výziev a kompromisov, aby sa zabezpečil optimálny výkon a spoľahlivosť.