Novinky

Palubná optika – ako je pripojená k vonkajšiemu svetu

Vlákna sú čoraz bližšie k čipovej súprave. Jedným z hlavných cieľov projektantov architektúry je priviesť údaje pomocou svetla do bodu, v ktorom sa centrálne spracúvajú. Aké sú v súčasnosti možnosti? Ktoré typy médií sú k dispozícii? Na čo sa treba zamerať pri hľadaní riešenia prepojenia? V tomto článku nájdete odpovede na tieto otázky.

Pokrok v oblasti implementácie optiky do elektroniky jasne poukazuje na trend zmenšovania vzdialenosti medzi optickou a elektrickou časťou na aktívnej doske plošných spojov. Existuje tendencia dostať optickú časť na rovnakú úroveň ako umiestnenie SoC (System on Chip) – vytvoriť jednu kompletnú časť. Na obrázku č. 1 je znázornená genéza tohto vývoja. Súčasné popredné a štandardné riešenie je založené na prístupe zásuvných modulov. Tieto moduly sa nachádzajú na hranici vnútorného a vonkajšieho ekosystému. Týmto spôsobom sa doslova rozdeľuje optická a elektrická časť. Hlavnými nevýhodami tohto riešenia sú väčšie rozmery, nižšia hustota možných pripojení, náročná spotreba energie a chladenie. Druhú generáciu predstavujú moduly OBO (On-Board Optics), v ktorých je optoelektrický menič už na úrovni dosky plošných spojov, ale stále ako samostatná časť. Plne implementovanú optickú časť, známu ako co-packed riešenie, bude pokrývať 3. generácia, ktorá je stále vo fáze finálneho vývoja.


Rozhrania

Novým trendom je prístup palubnej optiky. Typickými predstaviteľmi sú riešenia ako Firefly (SAMTEC), BOA (II-IV), MiniPod a MicroPod (BROADCOM), LightAble (REFLEX Photonics), Leap (Amphenol), ako aj návrhy pripojenia Intel a TE. Každá z týchto spoločností má svoj vlastný dizajn pripojenia OBO k optickým vláknam. Vprincípe sú dve znich:
Optické vlákna sú pripojené priamo do modulu OBO (počas výrobného procesu) bez možnosti odpojenia.
Optické vlákna sú ukončené v rozhraní, ktoré umožňuje viacnásobné cykly párovania a odpárovania.


Druhá možnosť využíva buď štandardné mutlifibre MT ferule (používané v konektoroch MPO /MTP®), alebo špeciálne ferule navrhnuté a určené na tento účel. MT prístup využíva princíp fyzikálneho kontaktu, zatiaľ čo špeciálne kovania sú založené na princípe šošoviek (
napríklad Prizm® LightTurn® od spoločnosti USConec). Na obrázku č. 2 sú znázornené niektoré príklady modulov OBO a ich optických rozhraní.


Rovnako dôležitým aspektom je spôsob pripojenia modulu OBO k samotnej doske plošných spojov. Najčastejšie používaným prístupom je trvalé spájkované pripojenie OBO k doske plošných spojov, avšak napríklad riešenie Samtec je navrhnuté na viacnásobné pripojenie vďaka špeciálnym elektrickým konektorom s vysokou hustotou na palube. Na prepojenie OBO s vonkajším prostredím sa používajú rôzne typy optických konektorov v závislosti od individuálnych požiadaviek celého systému. Vzhľadom na požiadavky na vysokú šírku pásma a prenosovú kapacitu sa najčastejšie používajú viacvláknové konektory.

MPO/MTP® konektor – optické vlákna sú zakončené do termoplastickej objímky. Čelná strana kovania a vlákna sú vyleštené na vysokej úrovni čistoty a kvality. Spájané vlákna v tomto type konektora vytvárajú fyzický kontakt. Vďaka tomuto fyzickému kontaktu je zaistená najvyššia kvalita optického pripojenia.

MXC® konektor – v tomto prípade sa optický signál prenáša medzi konektormi vo zväčšenom svetelnom lúči s väčším vonkajším priemerom ako samotné jadro vlákna. To sa dosahuje pomocou šošoviek, ktoré menia priemer svetelného lúča a sú zodpovedné za zaostrenie signálu späť do jadra vlákna. Tento typ pripojenia je menej citlivý na prach a nečistoty, pretože svetelný lúč má naozaj veľký bod. Na druhej strane sú celkové optické straty vyššie v porovnaní s pripojeniami založenými na MPO.

Stránka VSFF (Very small form factor) predstavuje najnovšiu generáciu jednovláknových konektorov, ktoré sa vyznačujú veľmi vysokou hustotou vlákien v pomere k ploche konektora. Je založený na vyspelej technike ukončovania vlákien pomocou 1,25 mm keramickej koncovky. Tento konektor umožňuje až trojnásobnú hustotu vlákien v porovnaní s tradičným konektorom LC malého formátu a považuje sa za najpravdepodobnejšieho kandidáta pre aplikácie na báze QSFP DD a SFP DD.

MIL/AEROSPACE je rodina konektorov, ktorá sa používa v aplikáciách so špecifickými požiadavkami na prostredie. Typickými predstaviteľmi sú M29504 a
Rozhrania na báze terminálov ARINC 801.


T
e pripojenie médií

Oba body pripojenia, tak na strane OBO, ako aj na strane vonkajšieho prostredia, sú prepojené optickými vláknami. V praxi sa používajú dve základné konštrukcie tohto média. Prvým je okrúhly kábel s ochranným vonkajším plášťom, ktorý môže obsahovať aj pevnostný prvok na báze kevlaru. Výhodou tejto konštrukcie je voľnosť manipulácie, najmä pri zložitejších trasách, kde je spojovacie médium vystavené viacerým ohybom. Nevýhodou sú väčšie priestorové nároky a chýbajúca možnosť stohovania, keď je na doske plošných spojov v jednom rade viac modulov OBO. Tieto nevýhody sú vyriešené použitím druhej konštrukcie – páskového kábla, ktorý má továrensky vyrobenú a presnú geometriu, tvar a rozmery, čo sú skutočné výhody pri procese ukončovania. Zmenšené rozmery sú ideálne aj pre funkciu stohovania na doske plošných spojov.

Vzhľadom na špecifické použitie médií na pripojenie je dôležité zvážiť niekoľko bodov počas:
– fáza návrhu – keď sa vyberie médium
výroba – keď je ukončená
konečné použitie – keď je médium pripojené k reálnej aplikácii

Ako bolo uvedené na začiatku tohto článku, cieľom je čo najviac priblížiť vlákno k SoC. To znamená, že vzdialenosti, na ktorých sa realizujú skutočné optické pripojenia, musia byť čo najkratšie v porovnaní s typickými zväzkami používanými na pripojenie modulov QSFP alebo SFP. Z tohto dôvodu sú na presnosť konečnej dĺžky kladené prísnejšie požiadavky, pretože vo vnútri zariadenia nie je priestor na voľné vlákna. Modul OBO a rozhranie vonkajšieho prostredia majú presne definovanú polohu. Preto je prípustná tolerancia dĺžky postroja len niekoľko milimetrov. Je dôležité nastaviť kontrolu kritérií kvality tak, aby spĺňala túto náročnú požiadavku. Dodávateľ takéhoto zväzku musí venovať veľkú pozornosť výťažnosti kvality výrobného procesu, aby udržal mieru zmetkov/prepracovania na primeranej kvalitatívnej úrovni, ktorá nemá vplyv na konečnú cenu výrobku.

Typickým prepojovacím médiom je páskový typ kábla s výškou iba 250um a šírkou zodpovedajúcou počtu vlákien a priemeru vlákna. Pásky so špecifickou schopnosťou rozdeliť kábel na jednotlivé vlákna sa nazývajú PEELABLE ribbons. Tie, ktoré sú neoddeliteľné, sú NEODDELITEĽNÉ. NEVODIČOVÉ typy sú určené pre aplikácie, kde sú obe strany zväzku ukončené viacvláknovými konektormi a nie je medzi nimi potrebné žiadne špeciálne zapojenie. Táto verzia je mimoriadne mechanicky stabilná a existuje len zanedbateľná pravdepodobnosť, že by sa vlákna počas ukončovania alebo inštalácie oddelili.

Verzia PEELABLE je vhodná pre hybridné zväzky s viacvláknovým typom konektora na jednej strane (pripojeným k modulu OBO) a jednovláknovými konektormi (MDC, MIL/AERO) alebo špeciálnym drôtovým viacvláknovým konektorom na druhej strane. Je dôležité informovať zákazníka o type použitej pásky; okrem rôznych spôsobov použitia konektorov je potrebné zvážiť aj ďalšie kritické body.

V prípade, že sa očakáva viacnásobné ohýbanie médií alebo sa vyžaduje zvýšená ochrana vlákien, mal by sa použiť iný typ kábla. Dobrým kandidátom je verzia s malým okrúhlym plášťom (s priemerom 2,0 alebo 3,0 mm) buď s kevlarovým pevnostným prvkom, alebo bez neho. Pri používaní tohto kábla je potrebné zvážiť postup ribbonizácie, ktorý zmení štruktúru voľného vlákna na štruktúru pásky, ktorá je potrebná na proces ukončenia viacerých vlákien.

Po výbere médií a konektorov je možné vyrobiť samotný zväzok. Existujú dva základné typy: PIGTAILED a CONNECTORIZED (pozri
obrázok 3). V prvom prípade je modul OBO priamo pripojený k optickým vláknam. Druhá možnosť využíva funkciu špeciálnej objímky, ktorá je k modulu OBO pripojená zvonku. Tento prístup ponúka vyššiu flexibilitu najmä pri manipulácii s modulom OBO, pretože dochádza k minimálnemu poškodeniu médií a modul a dĺžka konečného produktu sa môže líšiť len dĺžkou spojovacieho zväzku.


Ďalším dôležitým parametrom použitého média je jeho mechanická stabilita. Káble sú niekedy priamo zakončené do OBO a predstavujú podstatnú časť modulu. Je veľmi dôležité zabezpečiť, aby manipulácia s modulom/inštalácia nespôsobila žiadny vplyv na vlákna, ktorý by mohol viesť k poruche samotného modulu. Ak sa použije NEDOTÝKAJÚCA sa páska, problém je zanedbateľný, pretože konštrukcia pásky poskytuje potrebnú ochranu. Ukončenie verzie PEELABLE musí byť nastavené tak, aby si páska zachovala svoju celistvosť a po inštalácii modulu sa neoddelila. Oddelenie pásky vedie k vyradeniu celého modulu, čo je oveľa drahšie ako samotný nespracovaný kábel. Aby sa predišlo takejto situácii na strane zákazníka, je nevyhnutné vyhodnotiť kombináciu modul + kábel podľa normy Telcordia GR468, ktorá definuje všeobecné požiadavky na zabezpečenie spoľahlivosti optoelektronických zariadení. Z hľadiska optického zväzku je jedným z najdôležitejších aspektov definovanie mechanickej integrity použitého média – kábla. Je potrebné spomenúť, že norma Telcordia GR20 pre spoľahlivosť nespracovaných káblov má iné úrovne akceptačných kritérií ako Telcordia GR468, a preto sa nestačí spoliehať len na informácie od výrobcu kábla. Aj tento bod by mal byť na kontrolnom zozname, keď je návrh systému v štádiu vývoja.


Obavy týkajúce sa parametrov

Ako už bolo uvedené, optické rozhranie na strane OBO a na strane čelnej dosky môže byť založené na rôznych materiáloch/riešeniach. V zásade existujú tri základné typy:
1. Keramická objímka – používa sa v jednovláknových optických konektoroch. Táto konštrukcia zaručuje skutočný fyzický kontakt medzi dvoma spárovanými vláknami.
2. Obdĺžniková termoplastová objímka – používa sa vo viacvláknových konektoroch (MPO, MTP®), ktorá je tiež určená na zabezpečenie fyzického kontaktu.
3. Špeciálna termoplastická objímka, ktorá obsahuje sústavu šošoviek. V tomto prípade neexistuje skutočný fyzický kontakt medzi vláknami a vyžarované svetlo musí prejsť dvoma zmenami prostredia (ferula-vzduch a vzduch-ferula).

Výber rozhrania/ferrule má priamy vplyv na najdôležitejší parameter optickej cesty – vložné straty.

Pri použití prvých dvoch vyššie uvedených ferulí s reálnym fyzickým kontaktom medzi vláknami sú hodnoty vložných strát na úrovni 0,3 dB. Takéto hodnoty sú typické, priemyselne akceptované a postačujúce pre väčšinu aplikácií. Iná situácia nastáva v prípade rozhrania založeného na šošovkách. Hodnoty útlmu sa pohybujú medzi 1,2 a 2,2 dB (v závislosti od konštrukcie). Pri projektoch, ktoré sú citlivejšie na celkový výkonový rozpočet, možno použiť rozšírený typ šošovkových koncoviek. Zvýšenie geometrickej presnosti a nanesenie antireflexnej vrstvy na koncovú stranu koncovky zlepšuje vložné straty a dosahuje úroveň 0,6 – 1,0 dB. Zákazník si tak môže vybrať najvhodnejšiu verziu pre konkrétnu aplikáciu. Na obrázku č. 4 je znázornený rozdiel v oblasti, ktorá je vo fyzickom kontakte počas párovania dvoch konektorov a má priamy vplyv na optické parametre.


Počas procesu obstarávania dodávateľov zväzkov – najmä tých, ktorí ponúkajú výrobky na báze šošoviek – je nevyhnutné požiadať o potvrdenie použitého postupu merania optických parametrov. Keďže riešenia založené na šošovkách nie sú tradičné, je dôležité zohľadniť nielen deklarované maximálne hodnoty vložného útlmu (udávané výrobcom ferule), ale aj kompletnú metódu merania. Vo všeobecnosti táto metóda zahŕňa štyri body:
1. Nastavenie meranej trasy – definovanie typu merania (útlm týkajúci sa jednotlivých spárovaných rozhraní/konektorov alebo celého optického kanála).
2. Nastavenie nulovej úrovne pred skutočným meraním.
3. Skutočné meranie a úprava hodnôt spôsobená Fresnelovými odrazmi.
4. Porovnanie nameraných/upravených hodnôt s hraničnými hodnotami vyhovuje/nevyhovuje, ktoré udáva zákazník alebo výrobca koncovky.


V skratke

Zväzky určené na prepojenie modulu OBO s vonkajším prostredím sa môžu na prvý pohľad zdať technicky jednoduché. Napriek tomuto predpokladu je dôležité počas definičnej časti projektu venovať dostatočnú pozornosť:
Typ konektora/rozhrania používaného na strane OBO a na hranici vonkajšieho prostredia.
konštrukcia použitého prepojovacieho kábla s dôrazom na kritériá kvality definované medzinárodnými normami.
Očakávané úrovne optických parametrov vzhľadom na použité nastavenie/postupy merania.


Dodržiavanie týchto základných bodov vám umožní zabezpečiť budúcu funkčnosť aj tých najsofistikovanejších produktov, ako sú napr.
miešačkya predchádzať prípadným problémom s kvalitou, ktoré by sa mohli objaviť po uvedení systému do prevádzky – keď už môže byť neskoro. So spoločnosťou Sylex sa môžete spoľahnúť na jednoduchú skutočnosť – urobíme všetko pre to, aby sme identifikovali všetky potrebné vstupy a poskytli vám dokonalý výstup.

Sylex je spoločnosť, ktorá pôsobí v odvetví optických vlákien od roku 1995 a ponúka svoje skúsenosti a profesionálny prístup, aby bola tým správnym partnerom v prípadoch, keď sa vyžadujú riešenia palubného optického prepojenia.


Eduard Koza,
vedúci výskumu a vývoja, Kontakt

Eduard Koza je manažér výskumu a vývoja v spoločnosti Sylex. Začínal ako projektový inžinier pre vysoko výkonné medené zväzky. V roku 2000 rozšíril svoje aktivity o pasívne produkty na prepojenie optických vlákien a systémy na snímanie optických vlákien. Na začiatku tohto obdobia viedol najmä viaceré technologické transfery a zastrešoval implementáciu nových produktov do portfólia spoločnosti.


Neskôr v spoločnosti zastával funkciu manažéra pre inžinierstvo a viedol technologické a inžinierske činnosti zodpovedné za prenos nápadov zákazníkov do finálnych produktov. Jeho súčasná pozícia zahŕňa riadenie novozavedených technických riešení, pričom využíva svoje poradenské schopnosti týkajúce sa prispôsobených produktov optických prepojení.

Interfaces

The emerging trend is the On-Board Optics approach. Typical representatives are solutions such as Firefly (SAMTEC), BOA (II-IV), MiniPod and MicroPod (BROADCOM), LightAble (REFLEX Photonics), Leap (Amphenol), as well as Intel and TE connectivity designs. Each of those companies has its own design of OBO connectivity to the optical fibres. Inprinciple there are two of them:
Optical fibres are directly connected into the OBO module (during the manufacturing process) without any possibility of disconnection.
Optical fibres are terminated into the interface, which allows multiple mating and un-mating cycles.


The second option uses either standard mutlifibre MT ferrules (used in MPO /MTP® connectors) or special ferrules designed and dedicated for this purpose. The MT approach utilises the physical contact principle, whereas the special ferrules are based on the lens principle (
for example Prizm® LightTurn® from USConec). Figure No. 2 shows some examples of the OBO modules and their optical interfaces.

An equally important aspect is the way the OBO module is connected to the PCB itself. The most commonly used approach is a permanent soldered connection of the OBO to the PCB; however, for example the Samtec solution is designed for multiple connections thanks to the special high-density electrical on-board connectors. To connect the OBO with the outside environment, different types of optical connectors are used depending on the individual requirements of the whole system. Because of the high bandwidth and transmission capacity requirement, the most used connectors are the multifibre ones.

MPO/MTP® connector – optical fibres are terminated into a thermoplastic ferrule. The end face of the ferrule and the fibres are polished to a high level of cleanliness and quality. Mated fibres in this type of connector create a physical contact. Through this physical contact, the highest quality optical connection is ensured.

MXC® connector – in this case, the optical signal is transmitted between the connectors in an enlarged light beam with a larger outer diameter than the fibre core itself. This is achieved by lenses which change the light beam diameter and are responsible for focusing the signal back to the fibre core. This type of connection is less sensitive to dust and impurities as the light beam has a really big spot. On the other side, the overall optical loss is higher compared to MPO-based connections.

The VSFF (Very small form factor) connector family represents the latest generation of single-fibre connectors, characterised by a very high density of fibres relative to the connector footprint. It is based on the mature technique of fibre termination using a 1.25mm ceramic ferrule. This connector enables even a 3-fold fibre density compared to the traditional small-form-factor LC connector and is considered as the most probable candidate for QSFP DD and SFP DD-based applications.

MIL/AEROSPACE is a connector family used in an application with a specific environmental requirement. Typical representatives are the M29504 and
ARINC 801 termini-based interfaces.


T
he connection media

Both connection points, in terms of the OBO side as well as the outside environment interface, are interconnected by fibre optic media. In practice, two basic designs of this media are used. The first one is a round cable with a protective outer jacket which can also contain a Kevlar-based strength  member. The advantage of this design is the freedom of manipulation, especially in more complex routings where the connection media is exposed to multiple bends. The drawback is in its bigger space requirement and the lack of a stacking option when multiple OBO modules are present on the PCB in one row. These disadvantages are solved by using the second design – ribbon style cable which has factory-made and precise geometry, shape and dimensions, which are real benefits during the termination process. The diminutive dimensions are also ideal for the stacking feature on the PCB.

Given the specific usage of the connectivity media, it is important to consider a couple of points during the:
design phase – when the media is selected
manufacturing – when the termination is done
final usage – when the media is connected to the real application

As mentioned at the beginning of this article, the goal is to bring the fibre as close as possible to the SoC. This means keeping the distances where the real fibre connections are implemented as short as possible compared to the typical harnesses used to connect the QSFP or SFP modules. Due to this reason, there are more strict requirements for the precision of the final length as there is no room on the inside of the device for any slack fibres. The OBO module and the outside environment interface have an exactly defined position. Therefore, the acceptable harness length tolerance is on the level of only a few millimetres. It is important to set the quality criteria inspection in a way to meet this tough requirement. The supplier of such a harness has to pay close attention to the quality yield of the manufacturing process to keep the scrap/rework rate at a reasonable quality grade which does not impact the final price of the product.

A typical interconnection medium is a ribbon type of cable with a height of only 250um and a width corresponding to the fibre count and the fibre diameter. Ribbons with a specific capability to split the cable into individual fibres are called PEELABLE ribbons. Those which are non-separable are NON-PEELABLE. NON-PEELABLE types are dedicated to applications where both sides of the harness are terminated by multifibre connectors and no special wiring is required between them. This version is extremely mechanically stable and there is a negligible chance that the fibres will be separated during the termination or installation process.

The PEELABLE version is suitable for hybrid harnesses with multifibre connector type on one side (connected to the OBO module) and single-fibre connectors (MDC, MIL/AERO) or a special wired multifibre connector on the other side. It is important to communicate the type of ribbon used with the customer; besides the different connector usage, there are also other critical points to consider.

In case multiple bends of media are expected, or enhanced fibre protection is required, another type of cable should be used. A good candidate is the tiny round jacketed version (2.0 or 3.0mm OD) either with or without a Kevlar strength member. When using this cable, it is mandatory to consider the ribbonisation procedure, which changes the free fibre structure to that of a ribbon, which is required for the multifibre termination process.

Once the media and the connectors are selected, the harness itself can be manufactured. Two basic types exist: PIGTAILED and CONNECTORIZED (see
figure 3). In the case of the former, the OBO module is directly connected to the optical fibres. The second option utilises the feature of the special ferrule which is attached to the OBO module externally. This approach offers higher flexibility especially during manipulation with the OBO module as there is minimised damage to the media and the module and length of the final product can vary by the length of the connection harness only. 

Another important parameter of the media used is its mechanical stability. The cables are sometimes directly terminated into the OBO and represent an essential part of the module. It is crucial to ensure that the module handling/installation does not cause any impact on the fibres which can lead to the malfunctioning of the module itself. If a NON-PEELABLE ribbon is used, the problem is negligible as the ribbon construction provides the necessary protection. Termination of the PEELABLE version must be set such that the ribbon keeps its integrity and will not separate once the module is  installed. Ribbon separation results in scrapping of the whole module, which is much more expensive than the raw cable itself. To prevent such a situation on the customer side, it is imperative to evaluate the module + cable combination according the Telcordia GR468 standard, which defines the Generic Reliability Assurance Requirements for Optoelectronic Devices. In terms of the optical harness, one of the most important aspects is defining the mechanical integrity of the media used– cable. It is worth mentioning that the Telcordia GR20 raw cable reliability standard has different levels of acceptance criteria than Telcordia GR468 and therefore it is not sufficient to rely only on the information from the cable manufacturer. This point as well should be on the checklist once the design of the system is under development.


Parameter concerns

As already mentioned, the optical interface on the OBO side and on the face plate side can be based on different materials/solutions. In principle, there are three basic types:
1. Ceramic ferrule – used in single-fibre optical connectors. This design guarantees real physical contact between two mated fibres.
2. Rectangular thermo-plastic ferrule – used in multifibre connectors (MPO, MTP®), which is also designed to ensure physical contact.
3. Special thermo-plastic ferrule which contains an array of lenses. In this case, there is no real physical contact between the fibres and the emitted light must pass two environment changes (ferrule-air and air-ferrule).

The selection of the interface/ferrule has a direct impact on the most important parameter of the optical path – insertion loss.

Using the first two of the above-mentioned ferrules, with real physical contact between fibres, the insertion loss values are on the level of 0.3dB. Such values are the typical ones, industry accepted and sufficient for a majority of applications. A different situation arises in the case of lens-based mated interfaces. Insertion loss values vary between 1.2 and 2.2 dB (depending on the design). For projects which are more sensitive to the overall power budget, an enhanced type of lensed ferrules can be used. Enhancing of geometry accuracy and the application of an anti-reflective layer on the end face of the ferrule improves the insertion loss, reaching a level of 0.6 – 1.0 dB. This way the customer can choose the most suit able version for the particular application. Figure No. 4 shows the difference in the area which is in physical contact during the mating of the two connectors and has a direct impact on the optical parameters.

During the procurement process of the harness suppliers – especially the ones offering lens-based ferrule products – is essential to ask for confirmation of the optical parameters measuring procedure used. As lens-based solutions are not traditional, it is important to consider not only the declared maximum values of insertion loss (given by the ferrule manufacturer) but also the complete method of measurement. In general, this method includes four points:
1. Setup of measured path – defining the type of measurement (attenuation related to the individual mated interfaces/ferrules or to complete optical channel).
2. Setting the zero level before the real measurement.
3. Real measurement and value adjustment caused by Fresnel reflections.
4. Comparison of the measured/adjusted values to the pass/fail limit ones given either by the customer or the ferrule manufacturer.


In a nutshell

Harnesses dedicated to connect the OBO module with the outside environment may seem to be technically simple at first glance. Despite this assumption, it is important during the definition part of the project to pay sufficient attention to the:
Type of connector/interface used on the OBO side and on the outside environment border.
Construction of the interconnection cable used, with an empasis on the quality criteria defined by international standards.
Expected levels of optical parameters with regard to the measuring setup/procedure used.


Complying with these basic points put you in a good position to ensure the future functionality of even the most sophisticated products, such as
shuffles, and prevent any potential quality issues which could appear once the system is in service – when it can be too late. With Sylex you can count on a simple fact – that we will do everything to identify all the necessary inputs to give you a perfect output.

Sylex is a company which has been active in the fibre optic industry since 1995, offering its experience and professional approach to be the right partner for cases where on-board optic interconnection solutions are required.


Eduard Koza,
R&D Manager, Contact

Eduard Koza is R&D manager at Sylex. He started as a project engineer for high-performance copper harnesses. In 2000, he widened his activities to passive fiber optic interconnection products and fiber optic sensing systems. At the beginning of this period, he mainly led multiple technology transfers and covered the implementation of new products into the company portfolio.


Later, he held the role of Engineering manager in the company and headed the technology and engineering activities responsible for transferring customer ideas to the final products. His current position covers the management of newly introduced technical solutions, utilizing his consultancy skills related to customized fiber optic interconnection products.

Join our Mailing list!

Get all latest news, exclusive product release and company updates.

Pripojte sa k nášmu mailing listu!

Získajte všetky najnovšie správy, exkluzívne vydania produktov a aktualizácie spoločnosti.